INFORMARE GENERALĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

OPERATORUL

 

Uniunea Națională A Patronatului Român „UNPR” cu sediul în Șoseaua Alexandriei nr 197, sectorul 5, București, denumită in continuare: ”UNPR” și/sau „Uniunea”

Persoană de contact: Ioan Lucian

Date de contact: unpr@unpr.ro | office@unpr.ro

 

SCOPUL POLITICII

Informarea persoanelor vizate asupra cadrului general de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și pentru asigurarea conformității cu normele și regulamentele în vigoare incidente.

În acest sens, în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate (angajați, colaboratori, membri, invitați si participanți la evenimentele organizate) UNPR se asigura să respecte:

v  principiile de protecție a datelor în activitățile sale operaționale: Legalitate, echitate și transparență, limitări legate de scop, reducerea la minimum a datelor; exactitate; limitări legate de stocare; integritate, disponibilitate și confidențialitate, responsabilitate;

v  transparența în legătură cu categoriile de date cu caracter personal prelucrate precum și în legătură cu scopurile prelucrărilor, durata si modalitatea de stocare;

v  dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale, bazate exclusiv pe prelucrare automată, dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (în cele ce urmează „ANSPDCP”), și nu în ultimul rând, dreptul de a se adresa justiției;

v  implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru garantarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice protejate prin prevederile legale incidente.

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

 

Prezenta Politică privind prelucrarea dateor cu caracter personal respectă si ce completează cu prevederile urmatoarelor acte normative:

–       REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 (Regulamentul general privind protecţia datelor) – în cele ce urmează „Regulamentul”;

–       Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter personal, actualizată și republicată impreuna cu Legea 128/2018 de completare a Legii 102/2005;

–       Legislația secundară – ghidurile orientative ale Grupului de lucru pentru art. 29 al Regulamentului.

DATE PRELUCRATE DE SOCIETATEA

UNPR

UNPR poate prelucra datele cu caracter personal descrise mai jos care privesc următoarele categorii de persoane vizate:

–      Membrii Uniunii: nume, prenume, domiciliul, adresă e-mail, număr de telefon, imagine facială, fotografii;

–       Salariatii Uniunii nume, prenume, domiciliu, CNP, date Carte de identitate, date sensibile, adresă e-mail, număr de telefon, imagine facială, fotografie;

–       Colaboratori/invitați/participanți la evenimentele UNPR: fotografii, nume, prenume, adresa de e-mail.

SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale ale membrilor UNPR si ale salariatilor sunt prelucrate in scopul indeplinirii obligatiilor legale (legate de salariati, resurse umane, contabilitate) ale Uniunii, cât și pentru realizarea scopului și obiectivelor UNPR.

Datele personale ale colaboratorilor, invitaților si participanților la evenimentele UNPR sunt prelucrate pentru promovarea evenimentelor si activităților Uniunii cu precadere in mediul on-line (pe site-ul UNPR: www.unpr.ro; cât și pe pagina de Facebook a Uniunii).

TEMEIUL  PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

–       Indeplinirea Obligațiilor legale – in raport cu membrii UNPR si salariatii Uniunii. (Art. 6 alin. 1 lit. c din Regulament prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care să îi revină operatorului”)

 

Astfel numele, prenumele, adresa de domiciliu si celelalte date de identificare ale membrilor UNPR se prelucreaza conform  OG 26/200 privind asociațiile si fundațiile alin.2 lit a) in baza careia Actul constitutiv al Uniunii cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute, datele de identificare ale membrilor asociaţi: numele, domiciliul.

 

Totodata datele personale ale salariatilor UNPR se prelucreaza pentru indeplinirea obligatiilor legale pe care Uniunea le are in calitate de angajator conform Codului Muncii (40 alin.2 lit.g) si f) , art. 16, art. 27-28 din Codul Muncii în ceea ce privește date sensibile, în special cele legate de sănatatea anagajaților), HG 905/2017, prevederile Codului fiscal pentru plata salariilor și contributiilor sociale obligatorii, întocmirea actelor contabile și financiare obligatorii în temeiul Legii nr. 82/1991.

 

–       Executarea unui contract (conform art. 6 alin.1 lit. b) din Regulament, teza intai) fie ca este vorba de executarea Contractului individual de munca incheiat cu salariatul fie pentu executarea unor Contracte de colaborare/parteneriate incheiate de Uniune cu diverse persoane fizice care susțin scopul UNPR

 

–       Interese legitime – prelucrarea este necesară în scopul realizării intereselor legitime ale UNPR de promovare a activității sale (Art. 6 alin. 1 lit. f din Regulament) prin colectarea si publicarea de fotografii ale colaboratorilor, invitaților, a unor terțe persoancare participa la evenimentele Uniunii pe site-ul UNPR, pe pagina de Facebook sau in general in mediul on-line in cadrul campaniilor de promovare.

–       Consimțământul membrilor pentru publicarea portretelor/fotografiilor lor pe site-ul UNPR conform art. 9 alin.2 lit a) din Regulament. Consimțământul membrilor se va exprima în scris prin semnarea Fișei de consimțământ la data dobândirii calității de membru. Totodată persoanele vizate pot să își retragă in orice moment  consimțămantul acordat. Retragerea acestuia nu afectează legalitatea prelucrării efetuate pe baza consimtământului inainte de retragerea acestuia. Totodata dobandirea de membru al Uniunii nu este conditionată in niciun fel de exprimarea consimtamantului pentru publicarea fotografiilor in mediul on-line/pe site-ul UNPR.

 

DURATA DE STOCARE A DATELOR PRELUCRATE 

 

În vederea scopurilor menționate UNPR va prelucra Datele pe parcursul relației cu Persoana Vizată sau pe perioada impusă de prevederile legale. Astfel datele personale vor fi prelucrate:

–       pe perioada de derulare a Contractului individual de munca in raport de salariati;

–       pe perioada Contractului de colaborare in raport de colaboratori;

–       pe perioada calității de membru a UNPR pentru membrii Uniunii;

–       Pe perioada existenței site-ului UNPR si a pagini de Facebook a Uniunii in ceea ce privește fotografiile colaboratorilor, invitaților/participanților colectare in cadrul evenimentelor/activităților UNPR.

 

Ulterior încheierii operațiunilor de Prelucrare a Datelor, în scopurile pentru care au fost colectate, documentele care conțin date cu caracter personal vor fi distruse de UNPR sens in care se vor incheia Procese verbal de distrugere a documentelor ce contin date cu caracter personal.

 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE  

Ø  Dreptul la informare – art. 13-14 din Regulament cu privire la datele prelucrate

Ø  Dreptul de acces – art. 15 din Regulament

Orice Persoana vizata are dreptul de a obține de la UNPR atunci când aceasta acționează in calitatea sa de Operator, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de aceasta, iar in caz afirmativ, se vor furniza informațiile referitoare la:

–       scopurile prelucrării;

–       categoriile de date vizate;

–       destinatarii sau categoriile de destinatari ale datelor, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

–       acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

–       existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării lor sau a dreptului de a se opune prelucrării;

–       dreptul de a depune o plângere în fața ANSPDCP;

–       daca datele nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

–       existența unui proces decizional automatizat, precum și informații pertinente privind logica utilizată și importanța preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

 

Ø  Dreptul la rectificare – art. 16 din Regulament

Persoana vizată are dreptul de a obține de la UNPR în calitate de operator de date, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

 

Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 

Ø  Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – art. 17 din Regulament

Persoana vizată are dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar UNPR va avea obligația de a șterge datele fără întârzieri nejustificate în cazul în care:

–       datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

–       persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;

–       datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

–       persoana vizata își exercita dreptul la opoziție în condițiile Regulamentului General pentru Protecția Datelor;

–       datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale UNPR;

–       datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale minorilor in condițiile Regulamentului General pentru Protecția Datelor;

 

UNPR, în calitate de operator de date, poate refuza cererea de ștergere a datelor in următoarele condiții:

–       prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

–       prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale aplicabile UNPR;

–       prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în condițiile Regulamentului General pentru Protecția Datelor, în măsura în care exercitarea dreptului poate face imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;

–       prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

Ø  Dreptul la restricționarea prelucrării – Art. 18 din Regulament

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea UNPR, în calitate de operator de date, restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:

–       persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite UNPR să verifice exactitatea datelor;

–       prelucrarea este ilegală, dar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

–       UNPR nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

–       persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale UNPR prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 

Excepții de la restricționare. În cazul în care prelucrarea a fost restricționată potrivit regulilor de mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrare numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui Stat Membru.

Informarea persoanei vizate. UNPR informează persoana vizată, înainte de ridicarea restricției de prelucrare, asupra faptului că a obținut restricționarea.

Informarea  persoanelor cărora le-au fost divulgate datele. UNPR comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. UNPR informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru. 

 

Ø  Dreptul la portabilitatea datelor – art. 20 din Regulament

Persoana vizată are dreptul de:

–       a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat UNPR într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și

–       a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea UNPR căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. 

 

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele sale să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 

 

Ø  Dreptul la opoziție – art. 21 din Regulament

Persoana vizată are dreptul:

–       de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza decât dacă există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra drepturilor persoanei vizate sau daca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

–       de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, inclusiv in ceea ce privește crearea de profiluri în acest scop;

–       de a se opune prelucrării datelor care o privesc, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 din Regulament, cu excepția situației când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

 

Ø  Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri – Art. 22 din Regulament

UNPR oferă persoanelor fizice garanții împotriva riscului ca o decizie potențial dăunătoare să fie luată fără intervenția umană.

Riscul asigurat se produce numai în situația în care o decizie este bazată exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice ce privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

UNPR NU prelucreaza date cu caracter personal prin mijloace automate si nu ia decizii bazate exclsuiv pe prelucrarea automata a datelor.

 

 

 

 

 

 

SOLUȚIONAREA CERERILOR FORMULATE DE PERSOANELE VIZATE

 

Formularea cererii: Persoanele vizate formulează cererile de acordare informații și/sau aferente drepturilor acestora stabilite în temeiul Regulamentului, în scris. Cererile se depun la registratura UNPR sau se transmit la una dintre adresele de e-mail unpr@unpr.ro, office@unpr.ro;  UNPR va ține evidența cererilor înregistrate. Persoana vizată care formulează cererea trebuie să menționeze în cuprinsul acesteia modalitatea în care dorește să primească răspunsul (scris – e-mail/poștă), respectiv să indice datele de contact în acest sens.

 

Modalitate de furnizare informații. Informaţiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic. UNPR va aprecia asupra modalității în care se impune furnizarea informațiilor.

 

Lipsa obligației de păstrare, obținere, prelucrare a informațiilor. În situația în care scopurile pentru care UNPR prelucrează date cu caracter personal nu necesită sau nu mai necesită identificarea unei persoane vizate de către UNPR, societatea nu are obligaţia de a păstra, obţine sau prelucra informaţii suplimentare pentru a identifica persoana vizată în scopul unic al respectării Regulamentului.

 

Neidentificarea persoanei vizate. În cazurile mai sus menționate, UNPR poate demonstra că nu este în măsură să identifice persoana vizată. UNPR informează persoana vizată în mod corespunzător, în cazul în care este posibil. În astfel de cazuri, prevederile referitoare la: dreptul de acces al persoanei vizate (Art. 15), dreptul la rectificare (art. 16), dreptul la ștergerea datelor (art. 17), dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18), obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării (art. 18), dreptul la portabilitatea datelor (art. 20), NU se aplică, cu excepţia cazului în care persoana vizată, în scopul exercitării drepturilor sale în temeiul respectivelor articole, oferă informaţii suplimentare care permit identificarea sa.

 

În contextul prezentat supra, UNPR nu refuză să dea curs cererii persoanei vizate de a-şi exercita drepturile enunțate, cu excepţia cazului în care UNPR demonstrează că nu este în măsură să identifice persoana vizată.

 

Termen de soluționare a cererilor. UNPR, prin persoana cu competențe în acest sens din cadrul societății, soluționează cererea și furnizează persoanei vizate, dacă este cazul, informaţii privind acţiunile întreprinse în urma unei cereri formulate în considerarea drepturilor mai sus-enumerate, fără întârzieri nejustificate şi în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii.

 

Prelungirea perioadei. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor. UNPR informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informaţiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

 

Neadoptarea unor măsuri. În situația în care UNPR nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, aceasta informează persoana vizată, fără întârziere şi în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri şi la posibilitatea de a depune o plângere în faţa unei Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi de a introduce o cale de atac judiciară.

 

Gratuitatea furnizării informațiilor. Informaţiile furnizate în considerarea dreptului la informare, mai sus detaliate, şi orice comunicare şi orice măsuri luate în considerarea drepturilor persoanelor vizate mai sus abordate, sunt oferite gratuit.

 

În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, UNPR poate:

–       fie să perceapă o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

–       fie să refuze să dea curs cererii.

 

Existența unor îndoieli cu privire la indentitatea titularului cererii. Dacă UNPR are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează cererea referitoare la drepturile deținute și dezvoltate în cuprinsul prezentei, UNPR poate solicita furnizarea de informaţii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.

 

TRANSFERUL DE DATE IN AFARA SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN 

UNPR nu operează transferul datelor cu caracter personal prelucrare în afara SEE.

 

În situația în care UNPR va opera un astfel de transfer în viitor, transferul de date cu caracter personal către un stat terț va putea avea loc numai dacă statul către care se intenționează transferul asigură un nivel de protecție adecvat.

 

Transferul de date către un stat a cărui legislație nu prevede un nivel de protecție cel puțin egal cu cel oferit de Regulament este posibil numai dacă există garanții suficiente cu privire la protecția drepturilor fundamentale ale Persoanelor vizate. Aceste garanții vor fi stabilite de UNPR în contracte încheiate cu angajații/furnizorii/colaboratorii către care se va realiza transferul Datelor.

SECURITATEA ACTIVITĂȚILOR DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

 

INCIDENTE DE SECURITATE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI DATELOR 

UNPR aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

 

Aceste măsuri asigură un nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile pe care le reprezintă prelucrarea datelor pe pagina oficială de internet și pe pagina oficială de Facebook a UNPR, precum și în ceea ce privește natura datelor care trebuie protejate.

 

UNPR are implementate politici de securitatea informației care prezintă principiile de securitate și măsurile care trebuie respectate in cadrul societății pentru a menține siguranța informațiilor, inclusiv a datelor cu caracter personal, a procesărilor și a sistemelor informatice la un nivel adecvat.

Incidentul în domeniul protecției datelor, stocate sau transmise, reprezintă orice eveniment care afectează confidențialitatea, integritatea sau disponibilitatea acestor date. În principal, constituie incident de protecția datelor:

–       pierderea, sustragerea, înlocuirea, alterarea sau distrugerea neautorizata ori accidentala a datelor;

–       modificarea neautorizată și nejustificată a datelor;

–       accesul neautorizat la mediile pe care sunt stocate date.