ANUNȚ ADRESAT INTREPRINDERILOR DE TIP IMM
privind oportunitatile de a beneficia de masuri de sprijin personalizat in scopul elaborarii si introducerii unor programe de invatare la locul de munca specifice tehnologiilor digitale
(mai 2022)

 

      UNIUNEA NATIONALA A PATRONATULUI ROMAN, în calitate de Lider de parteneriat, implementează împreună cu ASOCIATIA MEGLINE, în calitate de Partener 1 si ASOCIATIA CENTRUL DE RESURSE SI FORMARE IN PROFESIUNI SOCIALE „PRO VOCATIE”, în calitate de Partener 2, începând cu data de 01.04.2022 proiectul “DIGICOMP – Competente digitale pentru angajați”, ID MySMIS 142597.

În conformitate cu prevederile cererii de finantare, a fost demarat procesul de selectie a 60 de IMM-uri pentru a beneficia de masuri de sprijin personalizat in scopul elaborarii si introducerii unor programe de invatare la locul de munca specifice tehnologiilor digitale in cadrul proiectului „DIGICOMP – Competente digitale pentru angajați”, ID MySMIS 142597.

Criteriile minime de selecție a intreprinderilor beneficiare ale activitatilor de sprijin personalizat, presupun:

1) să aibă sediul în cele 10 județe vizate/ selectate la nivelul regiunilor Nord-Vest si Vest (NV/ Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu-Mare, Salaj; V/ Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis);

2) să fie intreprindere existenta, functionala, care isi desfasoara activitatea si/sau intentioneaza sa isi adapteze activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv, a carei activitate economica face parte din grupele CAEN, potrivit anexei 5 la GS-CS.OS.3.12, Lista codurilor CAEN aferente directiilor de politica industriala mentionare in SNC 2014-2020. In acest sop se transmit:
– Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020
– Lista domeniilor si subdomeniilor de specializare inteligenta si sanatate.

3) să nu fi beneficiat de nicio altă finanțare din fonduri publice naționale/ comunitare în calitate de participant la același program pentru care optează;

4) reprezentantul legal să fie de acord cu utilizarea/ prelucrarea datelor personale furnizate;

5) să aibă un reprezentant cu disponibilitatea de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectată, cu respectarea principiului egalității de șanse/gen și non-discriminării.

Etapele de desfăşurare a procesului de selecţie sunt:

ETAPA 1 – etapa pregătitoare
ETAPA 2 – informarea asupra modului de selecție
ETAPA 3 – depunerea candidaturilor de catre IMM-uri

Intreprinderile candidate vor transmit un dosar de candidatură pana la data de 30.09.2023, conținând următoarele documente:
 Cerere de înscriere
 Declarație pe proprie răspundere a conducătorului întreprinderii privind apartenenta intreprinderii la unul din domeniile de specializare inteligenta, completată cu o notă justificativă prin care se prezintă legătura dintre activitățile realizate în întreprindere și domeniul/domeniile de specializare inteligentă identificate în SNCDI
 Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (in original sau in copie certificată “conform cu originalul”), valabil la data intrării angajatului/angajaților acestei întreprinderi în grupul țintă al proiectului, în care să se regăsească ca fiind autorizată cel puțin un cod CAEN al unei activități principale sau secundare desfășurată într-un sector economic cu potențial competitiv si sediul social sau punctul de lucru in Regiunile de implementare ale proiectului;
 Acord pentru folosirea datelor personale
 Formularul de înregistrare individuală a entităților sprijinite;
 Protocol / Acord de colaborare
 Carte de identitate reprezentant legal (copie, conform cu originalul);
 Decizie/ împuternicire în vederea reprezentării în cadrul proiectului (in original sau in copie certificată “conform cu originalul”), daca este cazul.
 Raspunsurile la Chestionarul de evaluare a intereselor intreprinderilor (de tip IMM) si de identificare a nevoilor de invatare la locul de munca si a necesarului de formare profesionala in domeniul TIC
Dosarele de candidatura complete vor fi înregistrate in Registrul candidaturilor IMM, primind un număr de ordine in funcție de ordinea sosirii.
ETAPA 4 – selectarea IMM-urilor
Selectarea grupului țintă se desfășoară in mod continuu pana la 30.09.2023 sau pana la ocuparea tuturor celor 60 de locuri disponibile in proiect in acest sens. Selecția se va face pe măsură înregistrării dosarelor de candidatura, in baza analizei documentației depuse.
Se vor evalua documentele transmise de fiecare IMM candidat în ceea ce privește completitudinea, corectitudinea și conformarea cu cerințele stabilite.
Ierarhizarea candidaților in vederea departajării pentru selecție va avea la baza principiul „primul venit, primul servit”, in limita locurilor disponibile, luând in considerare numărul si data depunerii dosarului de candidatura conform înscrisului din Registrul candidaturilor, corelat cu punctajul obținut (validat/nevalidat) in urma analizei dosarului de candidatura.

Primele 60 de IMM-uri care au îndeplinit cumulativ criteriile de eligibilitate si selecție si ale căror documente evaluate anterior sunt complete, corecte și conforme cu cerințele transmise sunt selectate pentru participarea la activitățile proiectului.
Rezultatele selecției sunt consemnate în Registrul candidaturilor IMM prin operarea „Selectat/ Neselectat”.
ETAPA 5 – publicarea rezultatului selecției
În termen de maxim 2 zile lucrătoare de la operarea „Selectat/Neselectat” pentru fiecare dosar de candidatura IMM în Registrul candidaturilor IMM, va fi adus la cunoștința candidatului statusul sau in proiect „Selectat/Neselectat” prin înștiințarea reprezentantului sau legal, respectiv prin informarea face-to-face, pe email şi/ sau telefonic, după caz.
Se va asigura totodata publicarea rezultatelor procesului de selectie pe website-ul proiectului si intocmirea listei intreprinderilor identificate la nivelul regiunilor Nord-Vest si Vest in vederea furnizarii activitatilor de sprijin personalizat.
ETAPA 6 – rezolvarea contestațiilor
Candidații de tip IMM nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune o contestație in atenția Comisiei de soluționare a contestațiilor in maximum 24 de ore de la primirea informării.
Comisia de soluționare a contestațiilor va reanaliza dosarele de candidatura ale candidaților nemulțumiți, reluându-se etapele 3 si 4.
Modul de transmitere a dosarului de candidatura:
Documentele solicitate prin prezentul anunț pot fi expediate prin curier/poştă sau pot fi depuse la sediul UNPR (Municipiul Bucureşti, România, Str. Splaiul Independentei nr. 2K, sector 3, Mun. Bucureşti, cod poştal 040548, România), respectiv pot fi colectate de expertii responsabili din partea proiectului până cel târziu în data 30.09.2023, pe suport hârtie.
Informații suplimentare pot fi obținute la tel. 0213306200 sau prin e-mail unpr@unpr.ro
Depunerea pe suport hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul Anunţ de selecţie, este obligatorie.
Nedepunerea, respectiv netransmiterea, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage după sine excluderea din procedura de selecţie.

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit că datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare şi selecţie, conform dispozițiilor legale.

ANEXE
 Cerere de înscriere
 Declarație pe proprie răspundere a conducătorului întreprinderii privind apartenenta intreprinderii la unul din domeniile de specializare inteligenta, completată cu o notă justificativă prin care se prezintăl egătura dintre activitățile realizate în întreprindere și domeniul/domeniile de specializare inteligentă identificate în SNCDI
 Acord pentru folosirea datelor personale
 Formularul de înregistrare individuală a entităților sprijinite;
 Protocol / Acord de colaborare
 Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020
 Lista domeniilor si subdomeniilor de specializare inteligenta si sanatate
 Chestionar de evaluare a intereselor intreprinderilor (de tip IMM) si de identificare a nevoilor de invatare la locul de munca si a necesarului de formare profesionala in domeniul TIC